Prepravný poriadok

PREPRAVNÝ PORIADOK

Prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca vykonáva cestnú nákladnú dopravu.
Prepravné poriadky sú delené podľa miesta využitia a to na:

  1. Vnútroštátne – nákladná doprava v rámci SR
  2. Medzinárodné – nákladná doprava aj mimo územia SR

Vnútroštátne aj medzinárodné prepravné poriadky sú ďalej delené podľa typu prevážaného materiálu a to na :

  1. základný prepravný poriadok,
  2. prepravný poriadok v prípade prepravy nebezpečných vecí - nebezpečné veci, ktorých prepravu povoľuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná (Európskou dohodou o preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou – ADR ďalej len "dohoda ADR"),
  3. prepravný poriadok v prípade prepravy potravín -preprava skaziteľných potravín podľa požiadaviek Dohody o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP), Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín, Zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách a súvisiacich predpisov ,
  4. prepravný poriadok v prípade prepravy nebezpečných vecí a potravín.

Naša spoločnosť prepravuje len vlastné výrobky – betónové výrobky a to priamo spotrebiteľovi alebo stavebninám.

Na stiahnutie: Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy