Európske fondy

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky „Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobná hala na parcele č. 2285/67“, zverejnená dňa 18.10.2019

CHYŽBET SK, s.r.o., Budovateľská 1234, 038 53 Turany, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadam o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný
predmet zákazky
„Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobná hala na parcele č. 2285/67“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: CHYŽBET SK, s.r.o.
Sídlo: Budovateľská 1234, 038 53 Turany
Štatutárny zástupca: Adam Lys, konateľ
IČO: 36789097
Tel.: +421/911 320 229
E-mail: info@chyzbet.sk
Internetová stránka: http://chyzbet.sk/
Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Poštou, osobne: PS Agentúra, s.r.o., Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
Elektronicky: info@psagentura.sk
Pracovná doba: PO – PIA 9:00 – 16:00
Pri osobnom doručovaní ponuky je potrebné telefonovať na číslo +421 948 681 179.

2. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Ing. Peter Štefaňák, PhD.
Ing. Lukáš Capcara

3. Predmet obstarávania:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – Zníženie energetickej náročnosti objektu
výrobná hala na parcele č. 2285/67

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo,v súlade s Prílohou č. 4
Verejný obastarávateľ v rámci zmluvných podmienok požaduje zloženie výkonovej záruky a
poistenie zodpovednosti za škodu. Bližšie informácie obsahuje Návrh Zmluvy o dielo ako súčasť
Súťažných podkladov Príloha č. 4 v bodoch 5.1.1 a 8.2. písm. c).

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky sú stavebné práce. CPV 45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti objektu
výrobná hala na parcele č. 2285/67. V súčasnosti je hala vo vlastníctve firmy Chyžbet SK s.r.o.,
Turany, ktorá budovu využíva ako výrobnú hala na výrobu betónových výrobkov – kanalizačných
rúr a skruží s kinetami. Výrobná hala je súčasťou priemyselnej zástavby v areáli spoločnosti
CHYŽBET SK s.r.o. Má obdĺžnikový pôdorysný tvar rozmerov 24,78 x 35,90 m, s projektovanou
výškou cca 9,6 m od terénu po okraj strechy. Z konštrukčného hľadiska je to 2 loďový 1 podlažný
murovaný skelet, ktorého nosný systém je tvorený sústavou pilierov rozmeru 500×600 mm
rozmiestnených v osových vzdialenostiach 5,0 m, na ktoré sú ukladané strešné plnostenné väzníky
200/800 mm z lepeného dreva v sklone cca 3̊ . Na väzníkoch sú položené drevené väznice
120/180 mm a plné debnenie s plechovou krytinou bez tepelnej izolácie.
Stavebné práce zahŕňajú zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmenu
otvorových konštrukcií, výmenu svietidiel, vykurovanie a plynoinštaláciu.
Uchádzač predloží technickú špecifikáciu v podobe technických listov týkajúcu sa tovarov, ktoré
sú súčasťou stavby v nasledovnom zložení:

– Profilový systém: 6 komorový systém
• okná Uw ≤ 0,76 W/m2/K,
– Kovanie okenné: celoobvodové s antikoróznou povrchovou úpravou
– Súčiniteľ prechodu tepla: Ug ≤ 0,6 W/m2K
– Index nepriezvučnosti: Rw ≥ 26 dB
– Armovanie: vystužené profily z pozinkovanej ocele
– Vonkajší parapet: hliníkový
– Vnútorný parapet: plastový komôrkový

Stavebné práce budú vykonávané podľa projektovej dokumentácie, pričom uchádzač musí použiť
výrobky a postupy uvedené v projektovej dokumentácii (Príloha 1. súťažných podkladov) alebo
ekvivalentné.
Požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky:
V nadväznosti na požadovanú kvalitu zhotovenia diela a v súlade s požiadavkami na zhotovenie
diela, uchádzač predloží ako náležitosť svojej ponuky certifikáty resp. prehlásenia o zhode
ponúkaných výrobkov – plastových okien, alebo Vyhlásenie o parametroch v súlade s nariadením
(EÚ) č. 305/2011, alebo ekvivalentné v súlade s legislatívou Slovenskej republiky, súvisiace s
dodávkou, montážou a potrebnými skúškami a revíziami dodávaných zariadení. Uchádzač
preukáže, že disponuje potrebnými platnými certifikátmi.
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný.
Opis vychádza z predkladaného projektu, ktorý tvorí kompaktný vzájomne nedeliteľný celok tak,
aby mohli byť dosiahnuté ekonomické a technické parametre, požadované riadiacim orgánom
poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na túto zákazku. Ak by sa niektorá z
technických požiadaviek odvolávala na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ,
krajinu alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok
ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové,
prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú
uvedené technológie a zariadenia určené a schválené. Podrobné údaje o rozsahu zákazky sú
uvedené v technickej projektovej dokumentácii
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia
uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo a
identifikačné číslo, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
Stavebné práce budú vykonávané podľa v súlade s porjektovou dokumentáciou a výkazom výmer
(Príloha č. 1 a 2 Výzvy na predkladanie ponúk).

6. Predpokladaná hodnota zákazky:
188 099,49 EUR bez DPH

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: Budovateľská 1234, 038 53 Turany, Výrobná hala na parc. C-KN: 2285/67
Termín dodania: 15 mesiacov

8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
15 mesiacov odo dňa vystavenia objednávky v súlade s harmonogramom, ktorý bude súčasťou
Zmluvy o dielo

9. Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
Tvoria prílohu výzvy.

10. Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia; kód
výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30 a vlastných zdrojov.

11. Lehota na predloženie ponuky:
04.11.2019, 10:00

12. Spôsob predloženia ponuky
Poštou, osobne v čase pracovnej doby podľa bodu 1 tejto výzvy, alebo formou e-mailovej
komunikácie. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky.

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
13.1 Cenové kritérium
Toto kritérium obsahuje celkovú cenu diela bez DPH. Cena musí obsahovať všetky náklady na
prípravu a výstavbu.
Maximálny počet bodov za toto kritérium sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou
cenou za dodanie predmetu obstarávania a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie
ceny za dodanie predmetu obstarávania ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej
navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej ceny za
dodanie predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym
počtom bodov pre uvedené kritérium.
13.2 Kritérium rýchlosti výstavby
Toto kritérium je stanovené ako počet kalendárnych dní od prebratia staveniska zhotoviteľom do
konečnej akceptácie diela objednávateľom. Hodnotenie kritéria sa vyjadrí ako podiel najkratšej
doby realizácie diela a navrhovanej doby realizácie diela, prenásobený maximálnym počtom bodov
pre uvedené kritérium.
Počet bodov za jednotlivé kritérium sa vynásobí príslušnou váhou. Ako víťazná ponuka bude
prijatá tá, ktorá v súčte získa najvyšší počet bodov.
1.3 Uchádzač na samostatnom liste predloží vypracované plnenie kritérií určených verejným
obstarávateľom na hodnotenie ponúk, pričom musí platiť, že údaj uvedený týkajúci sa kritéria –
cena musí byť zhodná s údajom uvedeným v návrhu zmluvy o dielo. Tento list musí byť podpísaný
uchádzačom. Viď príloha č. 3.
Úspešným uchádzačom verejnej súťaže sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka bude ekonomicky
najvýhodnejšia, a teda dosiahne najväčší počet bodov.
Tabuľka kritérií:

Por. č. Kritérium Body Váha
1. Cena diela bez DPH max. 70 bodov 70%
2. Doba realizácie diela v dňoch max. 30 bodov 30%

*body sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta

** v prípade rovnosti bodov

14. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuku je potrebné predložiť v písomnej podobe.
Za písomnú ponuku sa považuje aj ponuka podaná elektronicky – formou e-mailovej komunikácie.
Ponuku je možné predložiť najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej v bode 11.
V prípade predkladania ponuky elektronicky – formou e-mailovej komunikácie:
Ponuka sa doručí na e-mailovú adresu uvedenú v bode 2 Výzvy na predkladanie ponúk.
Ponuka vyhotovená a predložená v elektronickej forme musí byť vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé
zachytenie jej obsahu. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v tejto Výzve
verejný obstarávateľ žiada predložiť ako súbory pdf. Doklady a dokumenty tvoriace ponuku musia
byť predložené ako naskenované originály, pokiaľ nie je stanovené inak. Na každom dokumente, u
ktorého je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia. Mail musí obsahovať označenie
„Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobná hala na parcele č. 2285/67 “a tiež označenie
uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania).
V prípade predkladania ponuky osobne, alebo poštou:
Ponuka musí byť doručená v nepriehľadnom vonkajšom obale (napr. nepriehľadná obálka). Na
obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
– adresa uvedená v bode 1
– adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
– označenie „Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobná hala na parcele č. 2285/67“.
Nepovoľuje sa predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu,
alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt
ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že
ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené
zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj
ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
– Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu
zákazky, napr.:
a. Identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá,
b. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb výpis z obchodného registra, u
fyzických osôb výpis zo živnostenského registra,
c. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v súlade s Prílohou č. 7,
d. Ocenený výkaz výmer – príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk,
e. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – príloha č. 3 Výzvy na
predkladanie ponúk,
f. podpísaný návrh Zmluvy o dielo s doplneným návrhom na plnenie jednotlivých
kritérií – príloha č. 4 Výzvy na predkladanie ponúk. Súčasťou zmluvy sú jej prílohy, ktoré
uchádzač predkladá nasledovne:
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy – ocenený
výkaz výmer – prikladá samostatne ako časť ponuky v súlade s bodom 15 d).
-K zmluve prikladá víťazný uchádzač.
Príloha č. 2 – Časový harmonogram
-K zmluve prikladá víťazný uchádzač.
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov – prikladá sa zoznam subdodávateľov,
v prípade, že ich uchádzač bude využívať v súlade s Prílohou č. 6.

K zmluve prikladá víťazný uchádzač.
Príloha č. 4 – Poistná zmluva – prikladá sa kópia poistnej zmluvy vo výške
minimálne PHZ.
– K zmluve prikladá víťazný uchádzač.
g. vyplnený a podpísaný písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov – príloha č. 5
tejto výzvy (ak relevantné),
h. Informácie o osobe, ktorej služby alebo podklady uchádzač pri vypracovaní ponuky
využil v súlade s Prílohou č. 8. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a
priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a
identifikačné číslo, ak bolo pridelené. V prípade, že uchádzač ponuku vypracoval sám,
uvedie vo formulári v rámci Prílohy č. 8 informáciu, že pri vypracovaní ponuky nevyužil
služby tretej osoby.
i. technická špecifikácia v súlade s opisom predmetu zákazky uvedenom v bode 5 tejto
výzvy

15. Jazyk ponuky:
Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má
tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia
byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem
dokladov predložených v českom jazyku.

16. Otváranie ponúk:
04.11.2019 o 11:00 na adrese PS Agentúra, s.r.o., Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava.

17. Postup pri otváraní ponúk:
Účasť na otváraní ponúk bude umožnená splnomocnenému zástupcovi uchádzača, ktorý predložil
ponuku v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 11 tejto výzvy.
Splnomocnený zástupca osoby, ktorá nie je verejný obstarávateľ, ani obstarávateľ skontroluje
neporušenosť ponúk, vyhodnotí ponuky a určí poradie úspešnosti ponúk. O výsledku hodnotenia
ponúk budú uchádzači informovaní najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.

18. Lehota viazanosti ponúk:
15.10.2020

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Ing. Peter Štefaňák, PhD., info@psagentura.sk, +421 948681179

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Od úspešného uchádzača nebude verejný obstarávateľ požadovať ďalšie doklady.

S úctou,
………………………………………………….
Dátum, podpis, pečiatka
Prílohy:
Priloha č. 1 Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 Výkaz výmer
Priloha č. 3 Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 4 Návrh zmluvy
Príloha č. 5 Súhlas so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 6 Čestné vyhlásenie o subdodávke
Príloha č. 7 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
Príloha č. 8 Informácie o osobe, ktorej služby alebo podklady uchádzač pri vypracovaní ponuky využil

 

Všetky informácie týkajúce sa Výzve nájdete v nižšie uvedenom odkaze

Pozri
pdf icon

cenník produktov

pdf icon

cenník stočného

map

kde kúpiť naše produkty