zásady ochrany osobných údajov

zásady ochrany osobných údajov icon

Prečítajte si tieto pravidlá ochrany osobných údajov („Zásady ochrany osobných údajov“), kde sa dozviete, ako zhromažďujeme, používame a chránime osobné údaje, ktoré nám sú poskytované.

1. Ktorý spracováva moje osobné údaje?

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť CHYŽBET SK s.r.o so sídlom v Turany,  Budovateľská 1234, 038 53 Turany, zapísaná do Obchodného registra vložka číslo: 19077/L: 0000855865, 36 789 097, DIČ: 2022394737.

2. Pre aký účel budú moje osobné údaje spracovávajú?

Správca – spoločnosť Chyžbet SK s.r.o bude vaše údaje spracovávať za účelom uzavretia a plnenia zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR), za účelom splnenia právnych povinností podľa platných právnych predpisov (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a za účelom stanovenia, vyšetrovanie alebo obrany proti nárokom, ako aj na účely archivácie, čo je oprávneným záujmom správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

3. Aké osobné údaje budú spracovávané?

Správca – spoločnosť Chyžbet SK s.r.o. bude spracovávať vaše osobné údaje vo forme základných identifikačných údajov (meno, priezvisko), identifikačných údajov poskytnutých orgánmi verejnej moci (IČO, DIČ), elektronických identifikačných údajov, údajov týkajúcich sa adresy bydliska, mena a údajov o podnikateľskej činnosti a imidžu.

4. Komu môžu byť moje osobné údaje zdieľané?

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené orgánom verejnej moci a iným subjektom oprávneným podľa ustanovení zákona, vrátane právnických firiem, účtovných spoločností, IT spoločností, audítorských spoločností, poisťovacích spoločností a poštových operátorov.

5. Ako dlho sa budú moje osobné údaje uchovávať?

Správca – spoločnosť Chyžbet SK s.r.o. bude uchovávať osobné údaje získané v súvislosti s plnením zmluvy po dobu požadovanú daňovým zákonom na uchovávanie osobných údajov vyplývajúcich z účtovných dokladov, čo je v súčasnosti 5 rokov. Správca bude uchovávať základné kontaktné údaje na účely priameho marketingu jeho produktov a služieb, kým nebude vznesená námietka proti ich spracovaniu na tento účel.

 

6. Aké sú moje práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Chyžbet SK s.r.o.máte právo na prístup k svojim osobným údajom (článok 15 GDPR), na opravu svojich osobných údajov (článok 16 GDPR), na vymazanie svojich osobných údajov (článok 17 GDPR), na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 GDPR),vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov (článok 21 GDPR), prenos osobných údajov (článok 20 GDPR) a máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, teda predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

Okrem toho správca – spoločnosťou Chyžbet SK s.r.o.informuje, že osobné údaje, ktoré spracúva, nepodliehajú automatizovanému rozhodovaciemu procesu vrátane profilovania.

pdf icon

cenník produktov

pdf icon

cenník stočného

map

kde kúpiť naše produkty